Přijetí žáků

Přijetí žáků - zápis do 1. ročníku / přestup 

Zápis do ZŠ - Meruzalka Jihlava probíhá v termínu od 19. do 27. dubna 2022

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech:   úterý      19. 4. 2022 od 14:00 do 16:00
                                                                                                  středa    20. 4. 2022 od 14:00 do 16:00
                                                                                                  pondělí  25. 4. 2022 od 14:00 do 16:00
                                                                                                  úterý      26. 4. 2022 od 14:00 do 16:00
                                                                                                  středa    27. 4. 2022 od 14:00 do 16:00

Zápis se uskuteční v budově školy.
Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvního ročníku do školy Meruzalka - Montessori mateřská škola a základní škola v Jihlavě 
pro školní rok 2022/2023 činí 8 žáků.
 

Průběh zápisu do 1. třídy:

 1. zákonný zástupce s dítětem vstupuje do třídy, kde jsou připravené aktivity 
 2. dítě má možnost zapojit se do práce s pomůckami ve třídě a tvoření u stolečku v jídelně
 3. zákonný zástupce má možnost účastnit se přednášky s besedou zaměřenou na montessori vzdělávání;
 4. zákonný zástupce vyplní a předá podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
 5. po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a ukončení práce úklidem mohou rodiče s dětmi odcházet.
   

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy:

 • vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně i žádost o odklad), zákonný zástupce předá vyplněné formulář/e (vytištěné z web stránek) nebo vyplní formulář/e ve škole při příchodu k zápisu
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.
   
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.


 

Hlavní kritéria přijímání žáků jsou:

 Do Meruzalka - Montessori MŠ a ZŠ v Jihlavě jsou přijímány
 1) děti, které docházejí do Meruzalky mateřské školy
 2) děti, které pravidelně docházejí (minimálně 5x) na kroužek Práce s pomůckou, program pro rodiče s dětmi - organizátor škola nebo zřizovatel
 3) děti, jejichž rodiče mají aktivní zájem o výuku svých dětí a seznamují se s Montessori pedagogikou - absolvují kurz nebo seminář (minimálně 8 hodin)
 4) děti, jejichž rodiče projevují zájem o výuku svých dětí a seznamují se s Montessori pedagogikou - absolvují přednášku, workshop, program (v délce 2 - 6 hodin)
 5) děti, které mají sourozence v Meruzalce
 6) děti, jejichž rodiče absolvovali schůzku s vedením školy - vstupní rozhovor před nástupem do ZŠ

 
 

Přijetím do základní školy Meruzalka se společně zavazujeme

 • k pravidelnému setkávání se na aktivitách / akcích / slavnostech školy
 • ke společnému vzdělávání
  • k účasti na přednáškách a besedách přibližující systémem práce
  • ke sdílení zkušeností s výchovou 
  • k předávání profesních / osobních znalostí, dovedností - rodič / odborník ve výuce
 • k podpoře nad rámec školného - formou zapojení do údržby, do tvorby prostředí školy, zahrady, do organizace aktivit, do tvorby pomůcek nebo formou daru
Zapojení rodiny do chodu školy má přímý vliv na studijní výsledky a vytváření hodnot.
 

Školné 

Meruzalka je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybírá školné. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny. S rodinou je veden dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí.


 


 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Nejpozději do 18. 5. 2022 vydá ředitelka školy  – Meruzalka-Montessori mateřská škola a základní škola v Jihlavě jako příslušný právní orgán podle § 34, § 165 odst. 2 písmeno b, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) 

r o z h o d n u t í :

Níže uvedené děti se zařazují do základní školy ve školním roce 2022/2023 - najdete zde


 
Děti přijímáme po celý rok - místo na příští školní rok si můžete rezervovat.
Během školního roku se domlouváme na výuce na zkoušku - v předem domluveném termínu  se Vaše dítě účastní výuky v daném trojročí, s rodiči i dětmi poté vedeme rozhovor, na jehož základě se společně domlouváme na možnostech přestupu.
Naším cílem je  - před rozhodnutím se vzájemně poznat my Vás (Vaše dítě i Vás jako rodiče) a Vy nás (náš výukový prostor, vzdělávací plán, průvodce). Potkáme se při různých aktivitách více než 1x.
 
Další informace www.meruzalka.cz/zakladni_skolatel. 788 096 601 - Ing. Lucie Prknová
 
 
 

Formuláře / dokumenty ke stažení (tisku)

                                   - Žádost o přijetí Meruzalka Jihlava - pdf
                                - Žádost o přijetí Meruzalka Jihlava - doc
                                - Přihláška ke stravování
                                - Smlouva o docházce dítěte
 


                       - Školní vzdělávací program
                       - Školní řád
                       - Provozní řád


 
© meruzalka.cz 2022 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom