Přijetí děti 

ZÁPIS DO MŠ - 7. 5. a 14. 5. 2024 v čase 14:00 - 15:30 hod.

MŠ naplňujeme do celkové kapacity 30 dětí

Doručení žádosti o přijetí - Osobní návštěva u zápisu do MŠ-Meruzalka

  • Domluvte si konkrétní termín na 778 095 951 nebo info@meruzalka.cz 
  • Přineste si rodný list dítěte, občanský průkaz

 


Chcete se do naší školky podívat i s dítětem?

- Zveme Vás každé úterý na kroužek pro rodiče s dětmi

 

Hlavní kritéria přijímání dětí jsou:

1. Věk dítěte zpravidla od 3 do 6 let, tak, aby skupina dětí byla věkově, pohlavím i sociálně vyrovnaná.

2. Povinné očkování dle věku dítěte – viz citace ze zákona.
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku
v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)

3. Souznění rodiny s Montessori pedagogikou a naší MŠ
- snažíme se Vás i Vaše dítě co nejlépe poznat na společných setkáních - seminářích, nejlépe při práci s pomůckou, která napomáhá i adaptaci dětí 
S rodinami dětí dlouhodobě spolupracujeme a setkáváme se, společně budujeme, proto se přijetím do MŠ Meruzalka se zavazujete k:

  • Účasti na jednodenním Úvodním Montessori semináři pro dospělé (seznámení se s Montessori přístupem a filosofií naší MŠ).
    Dále k pravidelné účasti na schůzkách rodičů a minimálně 1 x ročně na přednášce nebo námi pořádaném workshopu na vybrané téma zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání 
  • Účast (minimálně 3 setkání) na kroužku pro rodiče s dětmi, ideálně před nástupem Vašeho dítěte do MŠ.
    Neodkládejte rozhodnutí se účastnit a přijďte včas. 
  • Každoročně k osobní schůzce obou rodičů s vedením MŠ a vstupnímu rozhovoru před nástupem dítěte do MŠ.
  • K podpoře nad rámec školného - formou výpomoci při udržbě a budování na zahradě, tvorby pomůcek nebo darů ap.

 

Školné

Meruzalka jako soukromá škola je pro pokrytí veškerých nákladů závislá na školném. S rodinou vedeme dialog a finanční situace není překážkou, která by rozhodovala o přijetí či nepřijetí dětí. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí. Školné lze hradit i prostřednictvím našeho stipendijního programu.

____________________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí o zařazení dětí do mateřské školy ve školním roce 2024/2025

Do 15.5.2024 vydá Ředitelka školy  – Meruzalka-Montessori mateřská škola a základní škola v Jihlavě, o.p.s.
jako příslušný právní orgán podle § 34, § 165 odst. 2 písmeno b, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) 

Rozhodnutí o zařazení dětí do mateřské školy ve školním roce 2024/2025
r o z h o d n u t í :

Níže uvedené děti se zařazují do mateřské školy ve školním roce 2024/2025 - zde.

 

Formuláře:

Evidenční list - potvrzení od lékaře

Žádost o přijetí do MŠ - pdf

Žádost o přijetí do MŠ - doc

Přihláška ke stravování

Smlouva o poskytování vzdělávání

 

Dokumenty:

Školní vzdělávací program + Dodatek ŠVP – k 1.9.2013

Školní řád

Provozní řád

Provozní řád dětského hřiště

 

© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom